» Konkurs për Ese
për 10-Vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës

     
 
 

Prishtinë, 2 shkurt 2018

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” fton të gjithë studentët e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës, të nivelit Baçelor e Master, të dorëzojnë ese për 10-Vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës. Biblioteka Kombëtare e Kosovës, me mbështetje të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe të Presidencës së Kosovës, organizon për herë të parë një konkurs të tillë, që mëton të nxisë shkrime kreative për Kosovën e pavarur.

 

Biblioteka Kombëtare e Kosovës dhe Ministria e Diasporës

 

 
 

Përshkrimi

Ky punim me shkrim (ese) rikthen te lexuesi rrugëtimin që Republika e Kosovës ndoqi për dhjetë vjet, prej ditës së shpalljes së Pavarësisë - më 17 shkurt të vitit 2008. Konkursi sprovon studentët të shkruajnë ese origjinale dhe kreative për rrugëtimin e Kosovës drejt pavarësisë, për dëshirat, pritjet, sfidat dhe arritjet e saj. Eseja mund të adresojë fatin historik të Kosovës e të njerëzve të saj, nga pikëshikime personale, shtetërore, kombëtare apo ndërkombëtare.

Rregullat e konkursit

 • Të gjitha punimet duhet të dorëzohen online deri më 12 shkurt 2018, përmes formës së regjistrimit të cilën e gjeni në linkun: Apliko online.
 • Me dorëzimin e punimit tuaj, ju pajtoheni se Biblioteka Kombëtare e Kosovës rezervon të drejtën e autorësisë për ta shtypur, botuar apo ekspozuar punimin e përzgjedhur. Dorëzimi i punimit për botim nënkupton që punimi është një punë origjinale, e cila nuk ka qenë e botuar më parë dhe nuk është në të njëjtën kohë në shtyp ose duke u konsideruar për botim diku tjetër (qoftë në kopje elektronike, apo të shtypur).
 • Vendimet që merr Këshilli për Përzgjedhjen e Esesë më të mirë për 10-Vjetorin e Pavarësisë së Kosovës janë definitive.
 • Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” nuk mban përgjegjësi për punime të humbura, të dorëzuara me vonesë, apo të mangëta.
 • Të gjitha punimet duhet t’u përmbahen udhëzimeve për esenë.
 • Punimet që nuk u përmbahen udhëzimeve do të skualifikohen.
 • Punimet e përzgjedhura do të shpërblehen.

Udhëzime për esenë

 • Punimet duhet të jenë të kufizuara në më së shumti 2500 fjalë, (me hapësirë njëfish, margjina standarde të Microsoft Office Word, me shkronja të tipit 12 pikë), duke përfshirë fusnotat dhe literaturën. Esetë duhet të përdorin fontin Times New Roman, madhësinë 12 me hapësirë të dyfishtë për pjesën kryesore të esesë dhe fontin 10 me hapësirë të njëfishtë për fusnota;
 • Faqja e parë e dorëshkrimit duhet të ketë titullin e punimit dhe pseudonimin (shifrën).
 • Faqja e dytë e dorëshkrimit duhet ta ketë titullin, një abstrakt (përmbledhje) deri në 150 fjalë dhe një listë me më së shumti gjashtë fjalë kyçe.
 • Teksti kryesor i punimit fillon në faqen e tretë. Pas përfundimit të tekstit kryesor të punimit, në faqet e fundit jepen: shënimet, literatura.
 • Referencat e gjata, qoftë citime, qoftë të dhëna, duhet të ndahen nga teksti kryesor dhe të dallohen.
 • Autorët nuk duhet të vendosin emrin e tyre apo ndonjë informatë identifikuese në ese.

Çmimet

 • Shpërblimi për vendin e parë është 500 euro.
 • Shpërblimi për vendin e dytë është 400  euro.
 • Shpërblimi për vendin e tretë është 300 euro.
 • Ese të pranuara për botim eventual (deri në 5) – 100 euro.

Apliko online

 

 
 
     


All rights reserved by The National Library of Kosova. Copyright © 2014